Algemene voorwaarden

Naam: Taverne Marina
Adres: Rink 36 - B-1600 Sint-Pieters-Leeuw
E-mail-adres: info@latavernemarina.be
Telefoonnummer: 02 309 73 75 / 0473 93 10 10
BTW-nummer: BE564880785

  1. Voorwaarden voor online winkelen

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied
1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van partijen in verband met de verkoop van producten via de website https://www.latavernemarina.be, beschikbaar op het adres Rink 36- B-1600 Sint-Pieters-Leeuw. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van producten die op de Site worden aangeboden.
1.2.  De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap/rechtspersoon Taverne Marina (BTW BE564880785), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Rink 36- B-1600 Sint-Pieters-Leeuw in België, hierna de "Verkoper" genoemd, en anderzijds de persoon die de Site wenst te raadplegen en een aankoop wenst te doen, hierna de "Klant" genoemd. De Afnemer en de Verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen". Partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.3. Elke bestelling van een Product of dienst die op de Site wordt aangeboden, veronderstelt een voorafgaande raadpleging en een uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant, zonder dat deze aanvaarding echter afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de Klant. Overeenkomstig de in België geldende wettelijke bepalingen inzake elektronische handtekeningen kan de Verkoper de bestelling van de Klant met de voorgestelde middelen (zie artikel 2.3) beschouwen als een elektronische handtekening met de waarde van een handgeschreven handtekening met de contractuele gevolgen die deze met zich meebrengt.
1.4. De Klant die een Product op de Site bestelt, moet de volledige rechtsbevoegdheid hebben.
1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie via de Site aan de Gebruikers meedelen.
Artikel 2. - Bescherming van de privacy
Taverne Marina wil u herinneren aan haar verplichting om het vertrouwen dat u in haar stelt strikt te respecteren en de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de privacy toe te passen. Daarom heeft u als Klant het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen per post via Rink 36- B-1600 Sint-Pieters-Leeuw, per e-mail op info@latavernemarina.be of per telefoon op 02 309 73 75 / 0473 93 10 10.
Artikel 3 - Voorwaarden voor online aankopen
3.1. Aankoopprijs van het product of de dienst
De prijs van de producten of diensten die op de Site te koop zijn, wordt weergegeven in euro's, inclusief BTW. Deze prijs is exclusief de door de klant te betalen leveringskosten. Zelfs indien de Verkoper zijn prijzen na de verkoop wijzigt, zullen de Producten gefactureerd worden op basis van de prijs die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling.
3.2 Leveringskosten
Op het moment van de Verkooporder verbindt de Klant zich ertoe om, naast de Aankoopprijs van de bestelde Producten, de leveringskosten te betalen. Indien deze na de aankoop worden gewijzigd, worden de kosten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de validatie van de Bestelling.  Zij worden niet terugbetaald indien de Klant de Bestelling terugstuurt in overeenstemming met zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties, in overeenstemming met artikel 6 respectievelijk 7 van deze Algemene Voorwaarden.
3.3. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant het bestelformulier invullen dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld, een e-mail sturen naar het adres info@latavernemarina.be of zijn bestelling telefonisch plaatsen, waarbij hij de nodige informatie voor de transactie moet meedelen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het doorgeven van onjuiste informatie. Door het doorgeven van zijn bestelling aanvaardt de Klant het geheel van deze Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen.
3.4. De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de contractuele relatie tussen de partijen.
3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een geschil met de Klant, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of weigering van toestemming tot betaling met een creditcard van bankorganisaties. In dit geval kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
3.6. De Klant kan zijn bestelling annuleren zolang deze niet is verzonden. De bestelling wordt dan onmiddellijk geannuleerd, evenals het verzoek tot betaling indien dit nog niet is gedaan. Indien de betaling reeds door de Verkoper is ontvangen, wordt de Klant de volledige Aankoopprijs terugbetaald.  Na levering van de aankoop kan de Klant de bestelling niet meer annuleren, maar gebruik maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 6).
Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden
4.1. De betaling van de aankopen kan via verschillende modaliteiten gebeuren: met een kredietkaart van het type Visa, Mastercard of American Express, via Bancontact of via Paypal.
4.2. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bank. Als de betaling wordt bevestigd, wordt de betaling gedebiteerd volgens de modaliteiten die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) bestelde Product(en) blijft (blijven) het volledige eigendom van de Verkoper totdat de betaling is ontvangen.
4.3. Aansprakelijkheid
In geval van overlast of schade door het gebruik van het internetnetwerk (o.a. computervirus) kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 5 - Verzending en levertijden
5.1. De Verkoper is verantwoordelijk voor de levering van het (de) Product(en) waarop de transactie betrekking heeft, waar dan ook in België. De Verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen enkele dagen na de validatie van de bestelling naar het door de Klant opgegeven adres wordt verzonden. Deze laatste zal waarschijnlijk op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op het door de klant aangegeven adres aankomen. Het pakket wordt geleverd aan de ontvanger of aan een andere persoon die op het aangegeven adres aanwezig is. In geval van afwezigheid wordt een bericht in de brievenbus achtergelaten met de te volgen modaliteiten. De Klant zal zijn pakket moeten afhalen of contact opnemen met de bezorger om een nieuwe manier van ontvangst van het pakket af te spreken. Indien de Klant niet binnen 2 weken na de eerste aanbieding van de bestelling een nieuwe levering organiseert, of indien hij afwezig is op het moment van deze nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de Verkoper, wat eventueel extra leveringskosten met zich meebrengt die door de Klant moeten worden betaald.
5.2. Elke levering wordt geacht te zijn gedaan zodra de Klant het Product ontvangt, waarbij de risico's automatisch op de Klant worden overgedragen. Het bewijs van ontvangst wordt geleverd door de bezorger.
5.3. Bij ontvangst van zijn pakket moet de Klant de kwaliteit van zijn aankoop controleren en heeft hij het recht om eventuele aanspraken te maken op grond van zijn herroepingsrecht of wettelijke garanties, in overeenstemming met artikel 6 respectievelijk 7 van deze Algemene Voorwaarden. Hij kan het pakket ook weigeren als het duidelijk geopend lijkt te zijn of als het duidelijke sporen van schadevertoont als gevolg van een onjuiste behandeling tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten binnen drie werkdagen na levering van het pakket aan de verkoper worden meegedeeld.
Artikel 6 - Herroepingsrecht en teruggaveprocedure
6.1. De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 APRIL 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Vanaf de uitdrukkelijke intentie van de Klant om zijn Bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te sturen naar de Verkoper. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, verliest de Klant zijn herroepingsrecht en wordt zijn bestelling als definitief beschouwd.
6.2. De Producten moeten worden geretourneerd aan de Verkoper op het volgende adres: Rink 36- B-1600 Sint-Pieters-Leeuw. De klant kan de leveringswijze van zijn keuze kiezen, in de wetenschap dat de kosten en risico's verbonden aan de terugzending van het pakket voor zijn rekening zijn en hij moet het bewijs van verzending bewaren.
6.3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, verbindt de Verkoper zich ertoe om, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5), de Aankoopprijs aan de Klant terug te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van ontvangst van het retourpakket door de Verkoper, exclusief de leveringskosten.
6.4. Wijze van terugbetaling
Indien de Klant de bestelling met een creditcard heeft betaald, wordt de waarde van de aankoopprijs van de geretourneerde artikelen gecrediteerd op de creditcard die de Klant heeft gebruikt om te betalen. De klant wordt vergoed volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven. Indien de Klant heeft betaald voor de Bestelling door enige andere vorm van betaling, zal de terugbetaling gebeuren door overschrijving op het bankrekeningnummer dat de Klant heeft aangegeven aan de Verkoper. De Verkoper wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een ongeldige terugbetaling als gevolg van een onjuiste mededeling van het bankrekeningnummer door de Klant.
6.5. Dit herroepingsrecht wordt geweigerd indien de geleverde Producten kennelijk zijn gebruikt, bevuild en/of beschadigd, of indien zij ontbrekende onderdelen bevatten. Het (de) Product(en) moet(en) worden geretourneerd in de originele verpakking, met alle documenten en accessoires. Indien de geretourneerde artikelen niet worden geaccepteerd als gevolg van de bovengenoemde voorwaarden, moet de Klant deze terugnemen en zullen deze niet worden terugbetaald.
Artikel 7 - Wettelijke garantie
7.1. Op voorwaarde dat de Klant een consument is en dat het betrokken product een consumptiegoed is, geniet de Klant van de wettelijke conformiteitsgarantie op de geleverde producten, in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving, gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen 6 maanden na de datum van levering wordt vastgesteld, wordt geacht vanaf het begin te hebben bestaan. Na deze termijn van 6 maanden kan de Verkoper, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bestond op het moment van de levering van het product.
Indien aan de voorwaarden van de garantie is voldaan, kan de Klant de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder extra kosten, en binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van soortgelijke artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs. De verkoper behoudt zich het recht voor om de omruiling of terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren als blijkt dat het artikel niet correct is gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing of aan misbruik door de klant onderhevig is geweest.
7.2. In afwijking van het herroepingsrecht (zie artikel 6) vergoedt de verkoper de kosten van de terugzending van het artikel waarvoor de klant de wettelijke garantie heeft ingeroepen, mits deze door de door de verkoper gekozen bezorger wordt gedaan en deze kan worden geruild of terugbetaald (zie artikel 7.1). In geval van omruiling is de levering ook voor rekening van de verkoper.
Artikel 8 - Geschillen
8.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van BE564880785. exclusief bevoegd indien niet vooraf een minnelijke schikking is getroffen.
8.2 De door de verkoper bijgehouden communicatie tussen beide partijen wordt beschouwd als een bewijsstuk waarmee rekening kan worden gehouden.
8.3. Deze algemene voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide partijen. We proberen ze te actualiseren in overeenstemming met alle Belgische wettelijke wijzigingen die erop een impact kunnen hebben. Sommige artikelen kunnen echter ongeldig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank. De overige bepalingen behouden echter hun volledige kracht en reikwijdte.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken